Feeds for standard translations:

  Language Fee(RON/page)
English 20
French 20
Italian 20
German 20
Spanish 20
Bulgarian 49
Greek 49
Hungarian 44
Dutch 44
Turkish 44
Norwegian 44
Serbian 44
Russian 44
Croatian 44
Czech 44